Salgs- og leveringsbetingelser for leverancer fra TNM it ApS

1. Indledning

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig
skriftlig aftale mellem parterne. Disse salgs- & leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud og/eller installationsbesøg.

2. Priser

Alle priser er ekskl. moms og under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og evt. lovmæssige ændringer med mindre andet er udtrykkeligt anført. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for
de terminer, der er anført med hensyn til accept- og leveringsfrist.

3. Betaling

Betalingsbetingelserne er anført på faktura. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført gælder følgende: Netto kontant senest 8 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt beregnes rente 2% pr. påbegyndt måned. Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter TNM it’s skøn forringes væsentligt, eller såfremt TNM it ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidspunktet, kan der forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.

4. Tilbud

Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg og er gældende 30 dage fra tilbuddets dato. Såfremt køber ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af TNM it’s standardspecifikationer, skal disse
udtrykkeligt angives skriftligt.
Produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud er altid at betragte som TNM it’s ejendom.

5. Ejendomsret

Ejendomsretten til det leverede produkt tilkommer ophavsretsindehaveren. Køber har ingen anden ret
end den, der overdrages ved den indgåede købsaftale. Ejendomsretten til leverede produkter tilkommer
TNM it indtil disse er fuldt og helt betalt af køber.

6. Ordre

Et køb er endeligt, når TNM it skriftligt har bekræftet ordren. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller
udsættes af køberen uden skriftlig accept fra TNM it, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger, og mod
kontant betaling af varen, der opbevares for købers regning og risiko.

7. Levering

Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko.

8. Leveringstid

Forsinkelse med levering giver ikke køberen ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til TNM it om at
berigtige forholdet og TNM it ikke herefter inden rimelig tid leverer varen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes
købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller til en bestemt tid efter aftalens indgåelse. Det er en forudsætning, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til TNM it’s kendskab.
Vedrører ordren produkter, som på ordredatoen ikke er på TNM it’s lager, har TNM it pligt til uden ugrundet ophold at underrette køber herom, og om hvornår levering forventes at kunne ske. Hvis levering ikke sker inden for leveringstiden, er køber alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til sælger at kræve levering og fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive, at køber agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den således af køber fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til TNM it at hæve aftalen.

9. Produktinformation

Tegninger, specifikationer o.lign., som er udleveret til køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver TNM it ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. TNM it er ansvarlig for, at de tekniske data og materialet/produktet i sin helhed egner sig til købers behov/anvendelse.
Er produktet ikke bestilt efter en standard eller med en angiven kvalitetsbetegnelse vil produktet blive leveret som en almindelig handelsvare uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

10. Mangler – og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget og senest 5 dage efter modtagelse, give TNM it skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt der ikke foreligger nogen mangel, som TNM it bærer ansvaret for, har TNM it ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført TNM it.
Efter TNM it’s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt manglen afhjælpes herved, har køber ikke ret til yderligere mangelsbeføjelser.
Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for TNM it, kan han ikke senere gøre den gældende. Anvendes det solgte mere intensivt end det er aftalt, eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes 12 måneders perioden forholdsmæssigt. For dele, der er udskiftet eller repareret, påtager TNM it sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 12 måneder, dog således at TNM it’s mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 18 måneder fra den oprindelige leveringsdato.
Forandring af eller indgreb i det solgte uden TNM it’s skriftlige samtykke fritager TNM it for enhver forpligtelse.

11. Ansvarsbegrænsning ved forsinkelse eller mangler

Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor TNM it kan ikke overstige det betalte beløb for den solgte genstand.
TNM it hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for TNM it, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører og fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
Det påhviler TNM it uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor.

12. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er TNM it ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

13. Brugt hardware

Brugt hardware sælges som beset af køber, uden ansvar for TNM it af nogen art, bortset fra svig og vanhjemmel.

14. Returnering

Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale, og returvarer skal være i ubeskadiget stand og returneres i original emballage. I de tilfælde hvor køber har indgået aftale om, at varer kan returneres, krediteres køberen for de returnerede varer i henhold til de på returtidspunktet gældende regler hos TNM it vedrørende retur varer.
I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til TNM it med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til TNM it i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang TNM it påføres forsendelsesomkostninger m.v., er TNM it berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod TNM it. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos TNM it.
Varer, der specielt er fremskaffet til køber og som ikke er en almindelig lagervare hos TNM it, kan ikke returneres.

15. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.